Danıştay Kararları

POLİS OKULU ÖĞRENCİSİNİN BASİT YARALAMA SUÇUNDAN DEVAM EDEN YARGILAMASI OLMASI NEDENİYLE OKULDAN İLİŞİĞİNİN KESİLMESİ, YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNDEN SONRA HUKUKA AYKIRI OLDUĞU.

DANIŞTAY  İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU 2015/4587E-2017/3514K SAYILI İLAMI İLE; 


ÖZET: 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86. maddesinde düzenlenen ve ceza üst sınırı bir yıl ve daha fazla süreli olarak öngörülen "basit yaralama" suçundan dolayı davacı hakkında kovuşturma bulunduğu gerekçesiyle dava konusu işlem ile davacının okulla ilişiği kesilmiş ise de; yapılan Yönetmelik maddesi değişikliği ile artık anılan suçtan ötürü hakkında devam eden kovuşturma bulunması, polis meslek yüksekokulu öğrenciliğine engel teşkil etmemekte ve bu nedenle okulla ilişiğinin kesilmesi sonucunu da doğurmamaktadır.

İstemin Özeti : Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin 25/02/2015 günlü, E:2015/45, K:2015/327 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması, davacı tarafından istenilmektedir. 

Savunmanın Özeti : İdare Mahkemesince verilen ısrar kararının usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile ısrar kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Dava; Konya Ereğli Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi olan davacının, "basit yaralama" suçundan yargılandığı gerekçesiyle, Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği'nin 8. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (h) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan "Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak" hükmü uyarınca okul ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin 17/11/2011 tarihli Polis Akademisi Başkanlığı işleminin iptali istemiyle açılmıştır. 

Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin 27/09/2012 günlü, E:2012/4, K:2012/2419 sayılı kararıyla; davacının, polis meslek yüksek okulu öğrenci adaylığı için katıldığı yazılı sınavda başarılı olması üzerine, Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği'nin 17. maddesi uyarınca 03/07/2011 tarihinde Konya Ereğli Polis Meslek Yüksekokulu'na geçici kaydının yapıldığı, hakkında yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde, basit yaralama suçu nedeniyle Eğirdir Sulh Ceza Mahkemesinde yargılandığının tespit edilmesi üzerine de, anılan Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen koşulları taşımadığı gerekçesiyle 17/11/2011 tarihinde okulla ilişiğinin kesildiği, her ne kadar Mahkemenin 14/12/2011 tarih ve E.2011/141, K:2011/306 sayılı kararı ile, tarafların karşılıklı olarak şikayetlerinden vazgeçtikleri belirtilerek kamu davasının düşürülmesine karar verilmiş ve bu karar 03/01/2012 tarihinde kesinleşmiş ise de, işlem tarihi itibariyle üst sınırı bir yıldan fazla süreli hapis cezası öngörülen bir suçtan dolayı davacının yargılaması devam ettiğinden, Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği'nin “Adaylarda Aranacak Nitelikler” başlıklı 8. maddesinde aranan devam eden bir kovuşturmanın bulunmaması koşulunu taşımadığı, bu durumda; Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğine göre aranan koşulları taşımadığı anlaşılan davacının okulla ilişiğinin kesilmesine yönelik olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bu karar, Danıştay Sekizinci Dairesi'nin 26/12/2013 günlü, E:2013/1375, K:2013/11054 sayılı kararıyla; davacı hakkında adli yargıda devam eden ceza davasının düşmesine karar verilmiş olup, davacının suçluluğu yahut suçsuzluğuna ilişkin yargı yeri kararı mevcut olmadığı gibi, düşme kararının etki ve sonuçları da dikkate alındığında; davacının okulla ilişiğinin kesilmesine sebep olan işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuş ise de; İdare Mahkemesince bozma kararına uyulmayarak davanın reddi yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir. 

Davacı, Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin 25/02/2015 günlü, E:2015/45, K:2015/327 sayılı ısrar kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nun 30. maddesinin (f) bendinde; polis meslek yüksek okullarının kuruluş, çalışma, disiplin ve eğitim-öğretim esasları ile bu okullara alınacak öğrencilerde aranacak şartlar, yapılacak sınavlarla, enstitünün kuruluş ve işleyişine ilişkin esaslar ve diğer hususların Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. 

4652 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan ve 17/05/2008 günlü, 26879 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği'nin "Kesin Kayıt-Kabul" başlıklı 22. maddesinin 2. fıkrasında; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan veya Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan, istifa eden ya da vefat eden adayların dosyalarının Yüksekokul Müdürlüğü tarafından Başkanın onayı ile işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderileceği, 17/08/2008 günlü, 26970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin "Yüksekokuldan Çıkma ve Çıkarılma" başlıklı 12. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinde ise; Giriş Yönetmeliği hükümlerine göre giriş ile ilgili şartları taşımadıkları, öğrenimleri sırasında sonradan anlaşılmış olanların yüksekokul ile ilişiklerinin kesileceği hükme bağlanmıştır.

17/05/2008 gün ve 26879 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği'nin "Adaylarda aranılacak nitelikler" başlıklı 8. maddesinde, "(1) Yüksekokullara başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır. 

...h) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde sayılan suçlardan dolayı,

1) Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak.
2) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.

3) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak..." hükmü yer almakta iken, 06/06/2015 gün ve 29378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesiyle söz konusu madde, "(1) Yüksekokullara başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

...h) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; 

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak..." şeklinde değiştirilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; Polis Meslek Yüksekokulları yazılı sınavını kazandıktan sonra Konya Ereğli Polis Meslek Yüksekokulu'na geçici olarak kayıt yaptıran davacının intibak eğitimi sürerken Yönetmelik hükmü gereği yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda, "basit yaralama" suçundan Eğirdir Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanmakta olduğunun tespit edilmesi üzerine; Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği'nin 8. maddesinin 1. fıkrasının h bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca Polis Akademisi Başkanlığı'nın 17/11/2011 günlü işlemi ile Okulla ilişiğinin kesildiği anlaşılmaktadır. 

Olayda, dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan ve Kanunda yazılı cezanın üst sınırını dikkate alan mevzuat uyarınca, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86. maddesinde düzenlenen ve ceza üst sınırı bir yıl ve daha fazla süreli olarak öngörülen "basit yaralama" suçundan dolayı davacı hakkında kovuşturma bulunduğu gerekçesiyle dava konusu işlem ile davacının okulla ilişiği kesilmiş ise de; yapılan Yönetmelik maddesi değişikliği ile artık anılan suçtan ötürü hakkında devam eden kovuşturma bulunması, polis meslek yüksekokulu öğrenciliğine engel teşkil etmemekte ve bu nedenle okulla ilişiğinin kesilmesi sonucunu da doğurmamaktadır.

Bu durumda; yapılan Yönetmelik değişikliği ile davacı hakkında tesis edilen işlemin gerekçesi hukuki olarak ortadan kalkmış bulunduğundan, davacının okulla ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 

Açıklanan nedenlerle; davacının temyiz isteminin kabulüne, Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin 25/02/2015 günlü, E:2015/45, K:2015/327 sayılı ısrar kararının BOZULMASINA, dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08/11/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookiekeler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.