Danıştay Kararları

ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ

Danıştay 9. Dairesi'nin 2012/8105E- 2013/1931K numaralı 14.03.2013 tarihli kararı ile; 

Özel yasasında yer alan düzenleme gereği tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde dava açılması gereken ödeme emirlerinin içeriğinde, bu bilgiye yer verilmemiş olduğundan, bu ödeme emirlerine karşı açılan davada, Anayasa hükmü karşısında dava açma süresinin geçirildiğinden söz edilmesine olanak bulunmamaktadır. Yasama, yürütme ve yargı organlarının, idare makamlarının ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının işlemlerinde, bu işlemlere karşı başvurulacak idari mercileri ve kanun yolları ile sürelerini belirtmeleri zorunludur.


İncelenen dosyada: Vergi Mahkemesince, davacı adına düzenlenen ve 19.4.2012 tarihinde tebliğ edilen ödeme emirlerine karşı 7 günlük dava açma süresi geçirildikten sonra, 25.5.2012 tarihinde açılan davada süre aşımı bulunduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Ancak, dosyada bulunan ödeme emirleri fotokopilerinin incelenmesinden; ödeme emirlerine karşı dava açılması halinde yetkili mahkeme belirtilmesine karşın, dava açma süresine dair bir bilgiye yer verilmediği tespit edilmiştir.


Bu durum ise, Anayasanın 40. maddesinin 2. fıkrasına dair gerekçesinde de belirtildiği gibi, 2576 Sayılı Bölge idare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkındaki Kanunda. 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunda yer alan dava açma süreleri ve bunlara dair diğer özel düzenlemeler dikkate alındığında, son derece karışık olan mevzuat karşısında bireylerin hak arama, hak ve hürriyetlerin korunması açısından öngörülen zorunluluğa uyulmadığını göstermekte, dolayısıyla, Anayasanın 36. maddesinde öngörülen hak arama hürriyetini sınırlayıcı bir sonuç doğurmakta ve Anayasanın temel hak ve hürriyetlerin korunmasını düzenleyen 40. maddesine açıkça aykırılık oluşturmaktadır.


Bu nedenle, özel yasasında yer alan düzenleme gereği tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde dava açılması gereken ödeme emirlerinin içeriğinde, bu bilgiye yer verilmemiş olduğundan, bu ödeme emirlerine karşı açılan davada, anılan Anayasa hükmü karşısında dava açma süresinin geçirildiğinden söz edilmesine olanak bulunmamaktadır.


Sonuç: Açıklanan sebeplerle temyiz isteminin kabulüne, İstanbul 1. Vergi Mahkemesi'nin 31.5.2012 tarih ve E:2012/1509, K: 2012/1230 Sayılı kararının BOZULMASINA, 14.03.2013 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookiekeler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.