Danıştay Kararları

KURUMLARARASI NAKİL YOLUYLA ATAMA YAPILABİLMESİ İÇİN MUVAFAKAT VERİLMESİ İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ

Danıştay 8. Dairesi'nin 2008/1540E- 2008/4713K sayılı 24.06.2008 tarihli ilamı ile; 

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hemşire olarak görev yapan davacının kurumlararası nakil yoluyla Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatına atanmasının yapılabilmesi için muvafakat verilmesi isteğinin reddine ilişkin Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığının 12.3.2007 gün ve 1735 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; davacının çalıştığı kurumda hizmetine ihtiyaç duyulduğunun davalı idarece somut br şekilde ortaya konulması ve davacının atanma isteğinin serbest çalışan eşinin durumuna bağlanması karşısında, davacıya muvafakat verilmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddeden Kırıkkale İdare Mahkemesinin 13.12.2007 gün E:2007/500, K:2007/1103 sayılı kararının; davacının kendisinin dışındaki kişiler için 2007 yılı içinde eş durumu nedeniyle atamalarda muvafakatin verildiği öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.


Anayasamızın   başlıklı 41.maddesinde, ailenin, Türk toplumunun temelini oluşturduğu ve eşler arasında eşitliğe dayalı olduğunu, Devletin de bu bağlamda, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alıp, teşkilatı kurmakla görevli olduğu düzenlenmiştir.


657 sayılı Devlet Memurları Kanununun   başlıklı 72. maddesinde;   hükmü yer almaktadır.


Dosyanın incelenmesinden, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hemşire olarak görev yapan davacının; Ankarada özel sektörde çalışan eşi nedeniyle, kurumlararası nakil yoluyla Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatına atanmasının yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27.2.2007 gün ve 24702 sayılı yazısı ile davacının tayininde sakınca bulunmaması ve uygun görülmesi halinde naklen atanması için muvafakat talep edildiği, davalı idarece talebin elemana ihtiyaç duyulduğundan bahisle reddedildiği anlaşılmaktadır.


Bu durumda, Anayasamızda yer alan ailenin korunması başlıklı hükümle, ailenin huzur ve mutluluğunun devamı, kamu görevlilerinin ailevi kaygılardan uzak bir biçimde kamu hizmetlerini verimli, etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütmeleri için gerekli ortamın sağlanmasının devletin görev ve sorumluluğunda olduğunun düzenlenmesi karşısında, Sağlık Bakanlığının muvafakat talebinin reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır.


Açıklanan nedenlerle Kırıkkale İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, yeniden karar verilmek üzere dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine 24.06.2008 gününde oy­birliği ile karar verildi.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookiekeler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.