Danıştay Kararları

İMAR PLANINA İLİŞKİN EMSAL KARAR ÖZETLERİ

- Danıştay 6. Dairesi’nin 2003/940E-2004/4925K sayılı ilamı ile; “Uygulama imar planı yapılabilmesi için üst ölçekli nazım imar planının bulunması ve uygulama imar planının da nazım imar planına uygun olması gerekmektedir. “

- Danıştay 6. Dairesi’nin 1993/01302E-1994/00097K sayılı ilamı ile; “imar planları imar yönetmeliklerinden önce uygulanması gereken genel düzenleyici işlem niteliğinde olduklarından, imar planında yapılaşma ile ilgili kuralların bulunması halinde bu konuda yönetmelik hükümlerine göre karar verilemeyeceği hak. “

- Danıştay 6. Dairesi’nin 2001/5263E-2002/5185K sayılı ilamı ile; “imar planının iptali üzerine davalı idarece yeniden plan yapılacağından, yapılacak planla getirilecek kullanım kararlarına ve yapılaşma koşullarına göre uyuşmazlık konusu yapının durumu yeniden değerlendirilmelidir."

- Danıştay 6.Dairesi’nin 1974/2612E-1976/7003K sayılı ilamı ile; “şahıs menfaati gözetilerek imar planı değişikliği yapılamaz.“

- Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu 2001/880E-2003/662K sayılı ilamı ile; “yeterlilik belgesine sahip müellifçe hazırlanıp bir imar planı değişikliği olmaksızın “onay mercii” olan belediye meclisi tarafından plan değişikliği yerine geçecek şekilde karar alınması hukuki değildir. “

- Danıştay 6. Dairesi’nin 1997/6294E-1998/5931K sayılı ilamı ile; “yapı bittikten ve iskan alındıktan sonra iptal edilen plan gerekçe gösterilerek iskan ve ruhsat iptal edilemez, bu kazanılmış haktır. “

- Danıştay 6. Dairesi’nin 2003/3435E-2004/6378K sayılı ilamı ile; “imar planını mahkemece iptal edilmesiyle iptal tarihine kadar ilgilinin hilesi ve hatası olmaksızın yapılan yapının, planın iptal edildiği tarihteki seviyesi müktesep haktır. Korunması gerekir. “

- Danıştay 6. Dairesi’nin 1998/1244 “kamu arazileri kar amaçlı alanlara dönüştürülemez. Müşterek mülkiyete konu taşınmazlar parselasyon işlemiyle paydaşlara müstakil olarak verilemez."

- Danıştay 6. Dairesi’nin 1987/1544E-1998/1708K, Danıştay 6. Dairesi’nin 1991/1879E-1992/141K, Danıştay 6. Dairesi’nin 1991/2720E-1992/398K sayılı ilamları ile; “imar planının yargısal denetim yapılırken, sadece değişikliğe uğrayan noktasal alanlar üzerinde durularak karar verilmemeli, planın genel bütünlüğü içerisinde konu değerlendirilmeli kamu yararına uygun olup olmadığı irdelenmelidir."

- Danıştay 6. Dairesi’nin 2004/7047E-2007/1723K sayılı ilamı ile; “imar mevzuatına göre açık ve anlaşılır bir gerekçeye dayandırılmadan nazım imar planı değiştirilemez. İlçe belediyesinden gelen imara ilişkin bir kararı 5216 sayılı yasa gereği (md 7) aynen veya değiştirerek onama yetkisi vardır. Red etme yetkisi yoktur."

- Danıştay 6. Dairesi’nin 2007/6666E-2007/8247K sayılı ilamı ile; “imar planında sağlık tesisi alanı olarak ayrılan alan hastane kullanımını da içerir. Hastane binası olarak düzenlenen yapıl kullanma izni belgesi hukuka aykırı değildir."

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookiekeler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.