ARAÇ KİRA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZ OLUP OLMADIĞININ TARTIŞILMASI VE İHTİLAFIN ÇÖZÜMÜNDE GÖREVLİ MAHKEME SULH HUKUK MAHKEMESİ OLDUĞU

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 35. HUKUK DAİRESİ 30.05.2018 TARİH VE 2017/2010E-2018/953K SAYILI KARARI İLE; 

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ DÜŞÜNÜLDÜ;
İstinaf isteminde usul işlemleri tamam olduğundan, ilk derece mahkemesinin dosyasındaki bütün belgeler ve dosya hakkındaki dairemiz üyesince düzenlenen rapor incelendi, istinaf kanun yolu başvuru dilekçesinin ve dosyanın istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılan inceleme sonunda dosyada dairemizce karar verilmesi için eksiklik bulunmadığı anlaşıldı.

Mahkeme; Davaya konu çekişmenin, kira sözleşmesinden kaynaklandığından Sulh Hukuk Mahkemesinin görevli olduğunu kabul ederek Asliye Ticaret Mahkemesinin görevsizliğine karar vermiştir.

İstinaf sebebi: Davalı, tarafların tacir olduğunu, uyuşmazlığın tacirler arasındaki ticari ilişkiden kaynaklandığını, davada görevli mahkemenin Asliye Ticaret Mahkemesi olduğunu belirterek kararın kaldırılmasını talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 142. maddesi,Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 1,2,4. maddeleri,634 sayılı kanunun Ek 1.maddesi,Yargılama konusu olayda: Taraflar arasında 10/09/2015 tanzim tarihli araç kiralama sözleşmesi ile bu sözleşmeye ek olarak yapılan 11/03/2016 tanzim tarihli ek protokol bulunduğu, Davacının, Bakırköy ...İcra Müdürlüğünün ... esas sayılı takibe konu alacak nedeniyle borçlu olmadığının tespitini talep ettiği ve taraflar arasında imzalanan sözleşmenin geçersiz olduğunu, karşılıklı olarak edimlerinin ifasının mümkün olmadığını belirttiği, mahkemenin, ihtilafın kira ilişkisinden kaynaklandığı gerekçesiyle tensiben görevsizlik kararı verdiği,

Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin araç kira sözleşmesi olduğu, takip konusu kira alacağına ilişkin cari hesaptan kaynaklı alacak olduğu, sözleşmenin geçersiz olup olmadığının tartışılması ve ihtilafın çözümünde görevli mahkemenin HMK 4. madde gereği
Sulh Hukuk Mahkemesi olduğu, HMK 4/a maddesi gereğince "kiralanan taşınmazların İcra İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu olan davalar ile bu davalara karşı açılan davalar Sulh Hukuk Mahkemesinde" görüleceğinin düzenlendiği anlaşılmıştır.
Dairemiz ilk derece mahkemesi kararını hem maddi olay, hem de hukuka uygunluk bakımından incelemeye tabi tutarak tespit edilen yargılama hatalarını bizzat düzeltmek amacıyla yapılan inceleme sonunda; dairemizce duruşma yapılmasına gerek olmadığı,
dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlara, yasal gerektirici nedenlere göre karar verilmiş olması sebebiyle, incelenen mahkeme kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu, istinaf sebepleri yerinde olmadığından HMK 353/1-b/1 maddesi gereğince
istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle,

İlk derece mahkemesi kararı hukuka uygun olduğundan istinaf başvurusunun esastan REDDİNE,
Peşin yatırılan istinaf harcının mahsubuna,
Gider avansından kalanın talep halinde yatırana iadesine,
İstinaf harcı ve masrafının istinaf talebinde bulunanın üzerinde bırakılmasına,
Dair karar dosya üzerinde, tarafların ve vekillerinin yokluğunda oy birliği ile HMK 353/1-a maddesi gereğince KESİN olarak verildi, açıkça anlatıldı.30/05/2018

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookiekeler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.