İDARİ PARA CEZASI YAPTIRIMINA MUHATAP OLAN YAPI SAHİBİ

T.C İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİNİN  2011/3985E- 2011/5859K SAYILI İLAMI İLE; 

İTİRAZ EDENLER ( DAVACI ) : VEKİLİ : KARŞI TARAF ( DAVALI ) : VEKİLİ : İSTEMİN _ ÖZETİ : İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 509/10 Sokak, No:2 adresinde bulunan ve tapunun 30276 ada ve 3 sayılı parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde ruhsatlı 4 katlı binanın zemin katındaki otopark alanının ruhsat ve eki mimar projeye aykırı olarak 3,75 x4,95 m²lik kısmının 46/A nolu işyerine, 6,60x3,30 m²lik kısmının ise 46 nolu işyerine dahil edildiği nedeniyle 3194 sayılı yasanın 42. maddesi uyarınca 3.265,90 TL imar para cezası verilmesine ilişkin 15.07.2010 tarih ve 1259 sayılı Karabağlar Belediye Encümen kararının iptali istemiyle açılan davayı; ruhsata tabi iken ruhsatsız yapıldığı ve yasal süre içinde ruhsata bağlandığı sabit bulunan inşaat nedeniyle davacılara 3.265,90 Tl imar para cezası verilmesinde mevzuata ve hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddeden İzmir 1. İdare Mahkemesi Hakimliğinin 29.07.2011 tarih ve E.2010/1300, K:2011/1086 kararının, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : İtirazın reddi ile usul ve kanuna uygun olan mahkeme kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü; Uyuşmazlık; İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 509/10 Sokak, No:2 adresinde bulunan ve tapunun 30276 ada ve 3 sayılı parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde ruhsatlı 4 katlı binanın zemin katındaki otopark alanının ruhsat ve eki mimar projeye aykırı olarak 3,75x4,95m²lik kısmının 46/A nolu işyerine, 6,60x3,30m²'lik kısmının ise 46 nolu işyerine dahil edildiği nedeniyle 3194 sayılı yasanın 42. maddesi uyarınca 3.265,90 TL imar para cezası verilmesine ilişkin 15.07.2010 tarih ve 1259 sayılı Karabağlar Belediye Encümen kararının iptali istemine ilişkin bulunmaktadır.

3194 sayılı imar Kanunu'nun 42. maddesinde; '' ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk lirasından az olmamak üzere, idari para cezaları uygulanır. '' hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 509/10 Sokak, No:2 adresinde bulunan ve tapunun 30276 ada, 3 sayılı parselinde kayıtlı bulunan taşınmaz üzerindeki ruhsatlı 4 katlı binanın zemin katındaki otopark alanının ruhsat ve eki mimari projeye aykırı olarak 3,75x4,95m²'lik kısmının 46/A nolu işyeri kullanımına, 6,60x3,30m²'lik kısmının ise 46 nolu işyeri kullanımına dahil edildiğinin 31.03.2010 tarih ve 124 kayıt nolu yapı tatil zaptı ile tespiti üzerine mülk sahibi davacılar adına 3194 sayılı yasanın 42. maddesi uyarınca dava konusu encümen kararı ile 3.265,90 TL imar para cezası verildiği, davacılar tarafından söz konusu yapının, İzmir 13. Noterliği nezdinde 16.10.2007 tarihinde ve 22761 yevmiye numarası ile düzenlenen '' Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi'' uyarınca müteahhit Atilla Işık tarafından yapıldığı ileri sürülerek anılan sözleşmenin bir örneğinin dava dilekçesi ekinde mahkemeye ibraz edildiği, anılan sözleşme de, inşaatın ilgili mercilerden alınacak onaylı plan ve projesine, yürülükteki ve ileride yürürlüğe girecek imar mevzuatına uygun olarak yapılacağının hükme bağlandığı, davacıların müteahidin sözleşme hükümlerine uygun davranmayarak zemin katta otopark yeri ayırmadan, zemin katın tamamını dükkan olarak inşa ettiğinin tesbiti için İzmir 12. Sulh Hukuk Mahkemesine başvurdukları, İzmir 12. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/37 Değişik İş E. sayılı dosyasında mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen 15.03.2010 günlü, bilirkişi raporunda da; Düzenleme Şeklindeki Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin 1. maddesinde belirtilen ''zeminde iki dükkan'' şartının yerine getirildiği, ancak ilgili mercilerden alınacak onaylı plan ve projesine, yürürlükteki veya ileride yürürlüğe girecek imar mevzuatına uygun inşaat şartına ve bu esaslar doğrultusunda çizilerek belediyeden tasdiklenen mimari projeye aykırı olarak, müşterek otoparkın dükkanla birleştirilerek tek bir bağımsız bölüm haline dönüştürülmesinin mimari projeye ve sözleşmenin '' ilgili plan ve mevzuata uygun olarak yapılacaktır'' şartına aykırı olduğu tesbitine yer verildiği anlaşılmaktadır.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesinde öngörülen idari para cezası yaptırımına muhatap olan ''yapı sahibi '' ifadesinden, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıyı yapan kişinin veya kişilerin anlaşılması gerekmektedir.

Bu itibarla, 3194 sayılı yasanın 42. maddesinde uyarınca idari para cezası ka"rarının ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıyı yapan '' yapı sahibi'' adına alınması gerektiğinden ve dava konusu olayda da davacıların bu anlamda yapı sahibi olmadıkları tartışmasız bulunduğundan, davacılar adına verilen 3.265,90 TL imar para cezasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle davacı itirazının kabulüne, İzmir 1. İdare Mahkemesi Hakimliğinin 29.07.2011 tarih ve E:2010/1300, K:2011/1086 sayılı kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 127,05 TL yargılama gideri ile Avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca 550,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, tebliğ avansından artan miktarın istemi halinde davacıya iadesine, 15 gün içerisinde mahkememizden karar düzeltme yolu açık olmak üzere 07.12.2011 tarihinde oy birliği ile karar verildi. Başkan Üye Üye

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookiekeler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.