KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatı ile hareket eden ARABULUCU AVUKAT BENGİ KÜÇÜKAYDIN tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu gereğince, www.bengikucukaydin.av.tr internet sitesi üye ve kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine yönelik açıklama ve bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.

Tarafımız, www.bengikucukaydin.av.tr üye ve kullanıcılarının onayı ile edindiği tüm  kişisel verileri amacına uygun kullanmayı, üye ve kullanıcılarının izni olmadan 3. şahıs ve kişilerle paylaşmamayı ve işlemiş olduğu kişisel verileri maksimum seviyede dikkat ve özen ile muhafaza etmeyi taahhüt eder.

1- Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

Kişisel verileriniz tarafımızca, www.bengikucukaydin.av.tr internet sitesi, bağlı mobil uygulamaları ile tüm interaktif kanallardan, çağrı merkezi, e-mail  ve diğer interaktif yollar ile tarafımızın erişimine imkan verdiğiniz tüm sosyal medya mecraları, şubelerimiz, acentelerimiz, bağlı şirketlerimiz ile üye işyerlerimiz ve partnerlerimiz vasıtası ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz, tarafımızın sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalandığınız ve silinmesini talep etmediğiniz sürece, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir ya da güncellenebilir. Kişisel verileriniz, tarafımızca verilen hizmetin fiili gerekliliklerinin yerine getirilmesi ya da kanuni  veya bürokratik sebeplerle,  kanunen sorumlu olunan kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye’de ve yurtdışında faaliyet gösteren tüm hizmet sağlayıcılar ve tedarikçilere aktarılabilir, kullanılması ve/veya kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine izin verilebilir.

Tarafımızca www.bengikucukaydin.av.tr internet sitesinde hukuki bilgilendirmeye dayalı danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu hizmet kapsamında, tarafımıza ulaşılarak hukuki bilgi edinme ve danışmanlık alma talebinde bulunulmaktadır. Bu kapsamda tarafınıza bilgi ve danışmanlık sağlayabilmek ve tarafınıza ulaşabilmek için kendi rızanız ile vermiş olduğunuz kişisel verileriniz kullanılmaktadır. Tarafımızca, size hizmet verebilmek adına tarafınıza ait, hizmetin verilebilmesi için gerekli kişisel verileri tedarikçiler, danışman ve personeller, aracı kurumlar, banka ve ödeme kuruluşları, sigorta şirketleri ve diğer tüm paydaş ve ortakları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak paylaşılabilir.

Tarafımızca, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, tarafınıza ait kişisel verileri kullanarak rapor düzenleyebilir ve istatistik oluşturabilir, bu rapor ve istatistikleri iş ortakları ve üçüncü kişilerle bedelli ya da bedelsiz olarak paylaşabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahkeme ve diğer yasal mercilerden talep edilmesi halinde, tarafınıza ait kişisel verilerin tarafımızca paylaşılması yasal zorunluluktur.

2- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamda, işbu aydınlatma metninin 1. maddesinde sayılan amaçlar doğrultusunda toplanabilir. Kişisel verileriniz, tarafımızca sunulan hizmetin yasal olarak sunulabilmesi, tarafınızca ilgili hizmete ilişkin haklarınızı kullanabilmeniz ve tarafımızın yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacı ile işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen hukuki sebeple işlenen kişisel verileriniz ayrıca işbu aydınlatma metninin 1. maddesinde belirtilen yöntem ve  amaçlarla ve belirtilen kişi ve kurumlarla da paylaşılabilir.

3- Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi tarafımıza başvurarak;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4.  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5.  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6.  Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahibi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen haklarını, tarafımızın DÖŞEME MAH. 60075 SK. NO:6 PANORA PLAZA K:9 D:68 SEYHAN/ADANA adresine posta, kargo ya da noter aracılığı ile göndereceği yazılı talep dilekçesi ya da tarafımızın  elektronik posta adresine göndereceği elektronik imzalı yazılı talebi ile kullanabilir. Kişisel veri sahibi talep dilekçesinde, kimliğini tespite yarar gerekli bilgileri, yukarıda sayılan haklarından hangisini kullanmak istediğini ve hakkını kullanma gerekçelerini açık ve net olarak belirtmeli ve talep dilekçesi imzalı ya da  elektronik imzalı olmalıdır.

Kişisel veri sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarını kullanmak istediğini belirtir talebi, tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 10(on) gün içinde tarafımızca incelenerek kişisel veri sahibine yazılı olarak bilgi verilecektir.

İşbu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerimiz ve haklarınızın aydınlatılması amacı ile hazırlanmış olup, taraf olduğumuz tüm sözleşmelerin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookiekeler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.